nuke

Airstrike
Airstrike
Beskytt basen mot air raid og atomvåpen