presidency

Bush vs Kerry
Bush vs Kerry
Pit Predsednisstva kandidata u ovoj boks igra